kosten van een weekend

DE TOVERBOOM IS EEN DOOR HET CRKBO ERKEND EN GEREGISTREERDE OPLEIDING,
WAARDOOR DE OPLEIDING BTW VRIJGESTELD

 

 

 

Wise Women weekenden 2017-2018 in de Toverhazeaar!!

 

Weekend kosten:

per weekend: 300 euro , incl btw

de prijs is incl verzorging , maaltijden en overnachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algemene  voorwaarden

1.1
De inschrijving geschiedt door het invullen en opsturen van uw aanmeldgegevens middels een e-mail, waarna de toverboom per e-mail weer bevestigt.

1.2
Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.

1.3
Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

1.4
De deelnemer zal de toverboom voldoende informeren, over zijn/haar gezondheidstoestand,
Alsmede gebruik van medicijnen e.d.

1.5
Alle persoonlijke gegevens van de cursisten zullen met de grootste zorgvuldigheid door De Toverboom worden behandeld.

1.6
U heeft na uw inschrijving een bedenktijd van 14 dagen.

2: Annuleren en wijziging

2.1
Annulering van een aanmelding dient schriftelijk te gebeuren.

2.2
Bij annulering twee weken voor de aanvangsdatum zijn de aanmeldkosten en de helft van het cursusgeld verplicht om te betalen.

2.3
Tussentijds annuleren is niet mogelijk indien de opleiding van start is gegaan.

De cursist is dan het hele bedrag verschuldigd.

2.4
Bij het niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

2.5
De Toverboom behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de opleiding organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

2.6
De Toverboom is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

3: Betaling

3.1
De cursist dient een aanbetaling te doen binnen 14 dagen na  factuurdatum.

3.2
Daarna is betaling van het restbedrag in termijnen mogelijk.

3.3
Bij het in gebreke blijven van de betalingen, zal er na drie aanmaningen een buitenrechtelijk incasso bedrijf in de hand genomen worden.

De rekening hiervan wordt verhaald op de cursist.

4: Intellectueel eigendom

4.1
De Toverboom behoudt zich alle rechten van intellectuele  eigendom voor de verstrekte leermiddelen.

De cursist is niet gerechtigd opleidings en cursus materiaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan De Toverboom toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

5: Uitvoering van de opdracht

5.1
Indien De Toverboom de cursus niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, zal de Toverboom het resterende cursusgeld terugstorten.

5.2
De Toverboom streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt niet door kan gaan, zal de Toverboom zorg dragen voor een vervangende les

6: Aansprakelijkheid

6.1
De Toverboom sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van de Toverboom, voor zover zich geen regels van dwingend recht verzetten. De toverboom is niet aansprakelijk voor medische en of pschychische klachten en of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan een workshop of training. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

6.2
De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in  de opleiding.

7: Klachtenregeling

7.1
De Toverboom is aangesloten bij de vereniging van Tekentaal.
Bij geschillen of klachten kan de cursist zich wenden tot de klachtencommisie van de vereniging van Tekentaal.
Link: www.tekentaal.nl/algemeen/klachtenregelement.html
Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van de vastgestelde termijn van 2 jaar bewaard.